Find Docs

AstroSoft Development - Praktijk Kdrcher

Wodocs >> Electronics : Computers >> AstroSoft Development Praktijk Kdrcher Page 1
AstroSoft Development - Praktijk Kdrcher
praktijk
Wie heeft er nou geen Kärcher in huis?
S c a n n i n g n r. 6
w w w. a s t r o s o f t . n l
Als er één product de laatste jaren een geweldige opgang
heeft gemaakt dan is het wel de hogedrukreiniger van
Kärcher. Met name in Nederland is de groei explosief. Bij
consumenten maar in toenemende mate ook bij de profes-
sionele reinigingsbedrijven. Deze groei zorgt natuurlijk ook
voor veranderingen in het logistieke traject van Kärcher.
Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het verleden zijn
de rol van de bouwmarkten als inleverpunt voor reparaties,
en de inzet in het reparatietraject van de centrale werk-
plaats in Duitsland naast de bestaande reparatiepunten
in Best (Nederland) en Hoogstaten (België).
De applicatie die Astrosoft een
aantal jaren geleden ontwikkelde
(eerder besproken in de eerste
Scanning in maart 1996) voor de
locaties in Best en Hoogstraten, is
door deze ontwikkelingen duide-
lijk achterhaald. Ook bevatte het
systeem inmiddels zoveel histori-
sche gegevens dat de snelheid te
wensen over liet. Bovendien was
er lokaal in Best een en ander aan
de applicatie toegevoegd zodat er
geen uniforme situatie meer was
op de beide locaties.
Hoog tijd dus voor een nieuw
systeem dat niet alleen aan
moest sluiten bij de actuele situ-
atie, maar dat ook in staat
moest zijn om de voortgang van
het reparatietraject op de voet te
volgen. Tenslotte moest ook de
verwerking van de nieuwe 2D-
labels van huistransporteur Van
Gend & Loos in de nieuwe
applicatie geïntegreerd worden.
Nieuwe applicatie
Het voorstel van Astrosoft
behelsde een volledig nieuwe in
Visual Basic ontwikkelde appli-
catie die moest gaan werken op
een SQL-server. Uitgangspunten
bij de ontwikkeling waren:
· het nieuwe pakket moest in
ieder geval doen wat het oude
pakket ook deed
· de in Best toegevoegde
softwareaanpassingen
moesten worden geïntegreerd
· ondersteuning van de nieuwe
2D-code PDF 417
· elektronische communicatie
met de transporteurs
· elektronische communicatie
met de centrale werkplaats in
Duitsland
Het eindresultaat moest een
applicatie zijn die alle betrokke-
nen in staat zou stellen om op
elk moment, elk apparaat in het
reparatietraject te traceren.
Met als doel maximale duide-
lijkheid richting de klant.
In februari 2001 werd de eerste
versie van KRAS (Kärcher Repa-
ratie en Afhandelings Systeem)
geïmplementeerd. In april volg-
de de definitieve versie en mo-
menteel worden er wat kleine
aanpassingen doorgevoerd naar
aanleiding van de eerste prak-
tijkervaringen met het pakket.
Duidelijke verbetering
Service en Quality Manager H.
Wouters van Kärcher is zeer te
spreken over de nieuwe applica-
tie: `De nieuwe applicatie is aan-
zienlijk sneller dan het oude sys-
teem. Bovendien zorgen de data-
communicatie faciliteiten er
voor dat we nu op elke locatie
een totaaloverzicht hebben. Ook
geeft KRAS ons meer zoekmoge-
lijkheden. Er zijn nu 7 parame-
ters, waarvan er 3 gecombineerd
kunnen worden, bij het geven
van zoekopdrachten. Dit bewijst
vooral zijn nut bij alle reparaties
die via de bouwmarkten worden
aangeboden. Een ander groot
voordeel van KRAS is dat wij zelf
eenvoudig gegevens uit het sys-
teem kunnen halen die wij ver-
volgens kunnen gebruiken om
allerlei lijsten te genereren.
En natuurlijk het allerbelang-
rijkste: wij hebben nu altijd
overzicht op elke fase van het
reparatietraject. Zelfs op het
rechtstreekse transport van gere-
pareerde apparaten van de cen-
trale werkplaats in Duitsland
naar de bouwmarkten in
Nederland waar het apparaat
werd ingeleverd. Dit stukje van
het tracing-traject kunnen wij
volgen via de internet site van
de Nederlandse Pakket Dienst.'
Met KRAS is Kärcher weer hele-
maal up-to-date en zijn zij,
ondanks de enorme groei, nog
steeds in staat om het reparatie-
traject op een klantvriendelijke
en inzichtelijke wijze af te wik-
kelen. Wat KRAS betreft mag
gerust iedereen een Kärcher in
huis!
R e p a r a t i e w e r k p l a a t s b i j K ä r c h e r
i n h e t B e l g i s c h e H o o g s t a t e n

Other Documents:
copyright, infoauth, 2005annual index, OSLIinfoauth, v1 licenseease, caseexpert, licenseease, progress, qad, symix, Case Study AZ BOC, Case Study FL MQA, Case Study ON MAH, Brochure ABC, givemoney, intro, whatispoverty, whereareyougoing, G2002 E 0, G2002 F 0, G2002 G 0, G2002 J 0, G2002 S 0, G2003 E 07, GCFE 0001, GCFE 0004, GCFE 0005, GCFE 0008, GCFE 0009, GCFE 0010, GCFE 0101, GCFE 9901, GCFE 9904, Gmag Mdia, fnlv 5n 2, fnlv 6n 4, fnlv 6n 5, fnlv 7n 6, fnlv 7n 8, awarftfromthepastpg 2, oldfashonbreadmaker, AMS, FCAWEB, ANL, CMMS, Cityof Chicago, Class Env, Equipment, Financing, Space,

Wodocs share you 300000 free online manuals, brashures and other documents, some pages can be downloaded.

if you have any questions about Praktijk Kdrcher online manual, please feel free to contact us
if you can't find AstroSoft Development user, owners manual, operating instructions, service manual, quick start guide, mounting,
and installation instructions, RTFM, schematics and user guide, please use search box or contact us.

All copyrights, pictures, pdfs, trademarks and brands are the property of their owners.


WODocs | |
All rights reserved. wodocs.com© 2009
WODocs


New Docs

Documents Category:
Arts (Design, Movies, Music, Radio, Television)
Automotive (Cars, Marine, Motorcycle, ATV, Snowmobiles)
Business (Biotechnology and Pharmaceuticals, Chemicals, Construction and Maintenance, Materials, Real Estate, Services)
Electronics (Computers, Motion Control, Power Supply)
Games (Board, Family, Party, Card, Construction, RC Toys)
Health (Animalm, Beauty, Healthcare, Medicine, Pharmacy, Surgery, Weight Loss)
Home (Accessories, Cooking, Decor and Design, Electrical, Family, Pets)
News (Newspapers, Sports, Television)
Recreation (Collecting, Hiking, Scouting, Survival, Travel)
Reference (Education, Libraries and Archives, Museums)
Science (Agriculture, Astronomy, Biology, Chemistry)
Shopping (Antiques and Collectibles, Clothing, Flowers, Food, Home and Garden)
Sports (Bicycle, Snowboard, Skiing, Other)